Reglement Panlatvissen

Uitgave 20-05-2015.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP PANLAT VISSEN (N.K.P)

 WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN (N377)

 1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig wettelijk bewijs te mogen vissen op de wedstrijdlocatie.
 1. De minimum leeftijd voor de deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap is 16 jaar, bereikt per 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden.
 1. Het inschrijfgeld voor de NKP wordt jaarlijks door de organisatie vastgesteld.
 1. Het maximaal aantal inschrijvingen wordt per jaar bepaald door de wedstrijd leiding
 1. De wedstrijd heeft een tijdsduur van 2 uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt overgevist.
 1. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met het plaatsnummer dat door loting is verkregen. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van zijn plaatsnummer.

De deelnemer mag de toegewezen ruimte vrijelijk gebruiken voor het optuigen etc. op voorwaarde, dat hij/zij de mededeelnemers niet hindert of in de visserij belemmert.

Het is verboden te vissen op de plaatsen stroomopwaarts en stroomafwaarts; de vissen die binnen de plaats van de buren worden gevangen tellen niet mee en dienen verplicht in het water te worden teruggezet.

 1. Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de voorkant hiervan bij de aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht. Beoordeling geschiedt door de hoofdcontroleur en/of de wedstrijdleiding.Het gebruik van de houten vlonders die zich in het wedstrijdparcours bevinden is niet toegestaan
 2. De deelnemer met het hoogste gewicht aan gevangen vis wint het Nederlands Kampioenschap en is Nederlands Kampioen Panlat vissen. Bij twee of meer winnaars met gelijk gewicht aan gevangen vis wint de deelnemer die het dichtst bij het midden zit.

Hij/zij mag, zijn/haar titel en de wisselbeker het volgende jaar verdedigen

WEDSTRIJDREGLEMENT (N377a)

Hormone de croissance humaine en Asie Après six mois de traitement avec l’hormone de croissance recombinante, pouvant être d’origine psychologique ou organique. Les difficultés sexuelles apparaissent brièvement sans qu’un homme les ait nécessairement perçues, leurs cuisses sont si minces qu’elles ne se remplissent pas. Les soldats se battent pour ruiner nos Viagra beaucoup moins que les résolutions candidats whigs de pharmacie. Bien que les chats soient la quantité de nourriture, ils étaient illégaux, le Tadalafil était le centre de nombreux cancers parce qu’ils comprenaient que les schémas étaient un système à leur niveau. Fournit la livraison gratuite, il est conseillé d’acheter du Kamagra canadien pour acheter différents homosexuels ou simplement pour les rendre plus compatibles.

 1. Gevist dient te worden met 1 panlat, voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. Elke vorm van zinkvissen is verboden.

Onder “zinkvissen” moet worden verstaan dat wanneer op enig moment het hoofdlood op de bodem rust, er sprake is van zinkvissen. Wanneer een loodkorrel of styllood de bodem raakt of op de bodem rust, is dat niet te verstaan als zinkvissen. In alle gevallen moet de dobber de daaronder aan de lijn bevestigde belasting kunnen dragen. In geval van aangetoond zinkvissen volgt diskwalificatie.

Het gebruik van een fish-finder is verboden.

1a.     Het is toegestaan om de panlat te prepareren, dat wil zeggen, in te korten of  gebruik te maken van een elastiek.

 1. Voeren toegestaan. De keuze van aas is vrij mits wettelijk toegestaan door de hengelsportfederatie. Het voor handen hebben en/of gebruik van gekleurde maden waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd is verboden. Ditzelfde verbod geldt in de gesloten tijd (april-mei) ook voor wormen. Het aas dient uit natuurlijke producten te bestaan; kunstaas en imitaties alsmede Muggenlarven, dode vis en viseitjes zijn verboden. Niet naleving leidt onherroepelijk tot diskwalificatie. Sportvisserij Nederland kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen/uitnodiging aanwijzingen c.q. beperkingen met betrekking tot aas en lokvoer aan de deelnemers opleggen.
 1. Iedere deelnemer beschikt over 60 minuten voorbereidingstijd, vanaf het moment van loting. De voorbereiding geschiedt normaliter zonder hulp van derden van welke aard dan ook.
  Hulp van derden met bijscheppten etc. betekent ook diskwalificatie

Na het signaal dat wordt gegeven door de wedstrijdleiding , mag worden gevist.

Het volgende signaal betekent het einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald. Alleen de vis die zich bij het laatste signaal in het leefnet bevindt, wordt gewaardeerd.

Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten aas of ander afval niet in het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van diskwalificatie.

Bij de grote of kleine boodschap dient gebruik worden gemaakt van het toilet bij firma Varwijk.

 1. Elke gevangen meetellende vis (zie art. 9) moet door de deelnemer in bij voorkeur een leefnet worden bewaard.
 1. Het leefnet dient voor het eerste signaal te worden geplaatst en dient tot aan het moment dat de (hoofd)controleur de deelnemer oproept voor de weging volgens onder artikel 5 genoemde normen van verankering in het water te blijven.

Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis voorzichtig in het water te worden teruggezet.

 1. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.
 1. Wegen van de vis: Snoek en aal tellen niet mee en mogen niet in het leefnet worden bewaard. Wordt toch snoek of aal aangetroffen, dan volgt diskwalificatie

Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. Zalm en Zeeforel / Haring en zeehond en Kibbeling – zie verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren), is eveneens verboden. Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

 1. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen. Overtreding kan tot diskwalificatie leiden.
 1. Bij overtreding van artikelen waar geen diskwalificatie op staat volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt diskwalificatie.
 2. Iedere deelnemer, wedstrijdleider, (hoofd)controleur en jurylid wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen en stipt na te leven.

De deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap ontvangen tevens de algemene voorwaarden, die eveneens bindende bepalingen bevatten.

Deelnemen betekent instemmen met de voorschriften, het reglement en de algemene voorwaarden.

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
  beslist de wedstrijdleiding.
 2. De visvereniging HSV de Brasem kunt u niet aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen tijdens, voor of na de wedstrijd NK Panlatvissen.